Obec Trnávka
Obec Trnávka Csallóköztárnok Község

Voľby do Národnej rady SR 2023 - Parlamenti választások

Voľby do Národnej rady SR 2023 - Parlamenti választások 1

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania
na sobotu 30. septembra 2023
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra
2023. 9. 30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 sú uverejnené na webovej stránke: https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:

Anikó Herbergerová

Sídlo: Obec Trnávka č. 168

Tel.č.: 0315598106

Email: herbergerova@obectrnavka.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Email: info@obectrnavka.sk

Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

Email: info@obectrnavka.sk

Všetky informácie pre voľbu poštou sú zverejnené a dostupné na tomto linku:

https://www.minv.sk/?nr23-posta

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.
V
Hlasovací preukaz Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz
VI Voľba poštou
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.
Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta
***
Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk/?volby-nrsr
 
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Tájékoztató a választópolgár részére
I

A választások napja és időpontja
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra
2023. 9. 30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.
II
Választói jog
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon választói joggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki legkésőbb a választás napján betöltötte a 18. életévét.
Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében, hacsak erről külön törvény pandémia idején másképp nem rendelkezik.
III
Választhatóság joga
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára megválasztható, aki legkésőbb a választás napján betöltötte a 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik.
A választhatóság akadálya
 a szabadságvesztés büntetésének töltése,
 szándékos bűncselekményért való jogerős elítélés, amennyiben az ítélet nem került törlésre a nyilvántartásból,
 cselekvőképesség megvonása.
IV
A választás módja
A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat
 abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy
 bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján.
A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha
 nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, és kérelem alapján a választók külön jegyzékében van bejegyezve,
 a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik, és a választások idejealatt annak területén kívül tartózkodik, és kérelem alapján bejegyezték a választók külön jegyzékébe.
V Szavazói igazolvány A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandó lakhelye szerinti községnél szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján leghamarább 45 nappal a választás napja előtt (azaz leghamarább 2023. 8. 16-án) a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választók jegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel. A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bármely választókörzetben bejegyzésre kerüljön a választói jegyzékbe.
A szavazói igazolvány kiadási lehetőségére vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található: www.minv.sk/?nr23-preukaz
VI Postai úton történő szavazás
Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezik állandó lakhellyel és az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a választások idején annak területén kívül tartózkodik, legkésőbb 52 nappal a választás napja előtt (azaz legkésőbb 2023. 8. 9-én) kérelmezheti a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumánál a postai úton történő szavazást, mégpedig elektronikusan (a postai úton történő szavazás információs rendszerének szolgáltatásai vagy a központi közigazgatási portál segítségével) vagy papíralapú dokumentum formájában.
A postai úton történő szavazásra vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található: www.minv.sk/?nr23-posta
***
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokra vonatkozó tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található:
www.minv.sk/?volby-nrsr

 

Dátum vloženia: 29. 6. 2023 7:41
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 6. 2023 9:10
Autor: Herbergerová Anikó

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:
google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Sviatok

Meniny má Zdenka, Polyxénia, Tekla, Zdena

Obec Trnávka Csallóköztárnok Község