Obec Trnávka
Obec Trnávka Csallóköztárnok Község

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci  Obecného zastupiteľstva v Trnávke

  • Silvester Tési
  • Tibor Hloska
  • Ing. Árpád Tóth
  • Ladislav Herberger
  • Ing. František Tóth 
Zákon č. 369/1990 Z.z. o samospráve obcí
§ 11
Obecné zastupiteľstvo
(1)
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
(2)
Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60.
(3)
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
a)
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b)
schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet,
c)
schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d)
určovať náležitosti miestnej dane alebo poplatku a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
e)
vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
f)
uznášať sa na nariadeniach,
g)
určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
h)
schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.),
ch)
zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie,
i)
schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
j)
zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
k)
udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.
(4)
Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh
a)
na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,
b)
na zavedenie a zrušenie miestnej dane, verejnej dávky alebo poplatku,
c)
petície11) skupiny obyvateľov obce v počte 20 % všetkých oprávnených voličov.
(5)
Výsledok hlasovania obyvateľov obce nahrádza rozhodnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch uvedených v odseku 4 písm. a) a b).
(6)
Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach.
(7)
Hlasovanie obyvateľov obce je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa osobitných predpisov.12) Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté vtedy, ak dostalo nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.
(8)
Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.
§ 12
Rokovanie obecného zastupiteľstva
(1)
Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov obecného zastupiteľstva. Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
(2)
Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
(3)
Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.
(4)
Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva musí byť vyvesený a zverejnený obvyklým spôsobom, s návrhom programu najneskôr tri dni pred rokovaním alebo 24 hodín po jeho zvolení, ak ide o lehotu kratšiu. Vyhlásiť rokovanie obecného zastupiteľstva za neverejné možno iba vtedy, ak sa prerokúvajú veci, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme.
(5)
Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Slovenskej národnej rady, poslanec Federálneho zhromaždenia, zástupca vlády alebo štátneho úradu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
(6)
Nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta obce.
(7)
Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:
google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sviatok

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Obec Trnávka Csallóköztárnok Község